ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙSOPLUS S.A.»  (εφεξής «ΙSOPLUS» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 236 , Αθήνα ΤΚ 17672), διοργανώνει τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό για το εμπορικό σήμα “Mustela®” με τον τίτλο “MUSTELA BABIES WIN” (εφ’ εξής «Διαγωνισμό»), που περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) κατά την καταχώρηση του αριθμού κουπονιού στον ιστότοπο www.mustelababieswin.gr και την συνακόλουθη κλήρωση δώρων στο τέλος της διάρκειας του διαγωνισμού σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων Mustela® σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Mustela® στον ακόλουθο ιστότοπο: www.mustelababieswin.gr

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Ειδικότερα, στον διαγωνισμό το δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται στον καταναλωτή ο οποίος αγοράζει ένα ή περισσότερα προωθητικά πακέτα (από τα πιο κάτω) με προϊόντα Mustela®, από το δίκτυο Φαρμακείων και διανομής των συγκεκριμένων προϊόντων ή τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός και ασκείται μόνον σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους και τρόπους.

 • 300090 MU VIT BARRIER CREAM 100ml+VBC 50ml FREE
 • 300111 MU GENTLE CLEANSING GEL 500ML+200ML FREE
 • 300323 MU BABY CARE PACK + BEAR
 • 300322 MU BABY DAILY CARE PACK +POUCH
 • 300387 MU STRETCH MARKS CREAM +TOTE BAG FREE
 • 300075 MU HYDRA LOTION 300ml +FACIAL 40ml FR

 

 

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

 

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ INSTANT WIN KAI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Διασικασίας Άμεσης Νίκης (Instant Win) ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/04/2021 – (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την  31/07/2021 , λόγω παράτασης από την αρχική: 16/07/2021, ώρα 23:59. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») κατά την οποία δύναται η καταχώρηση των κωδικών των τυχερών κουπονιών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά της Διασικασίας Άμεσης Νίκης , οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την κλήρωση ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/04/2021 – (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31/07/2021 (λόγω παράτασης από την αρχική: 16/07/2021) και ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») κατά την οποία συμμετέχουν όλα τα κουπόνια που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο www.mustelababieswin.gr.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έκαστος Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εφ’ όσον προβεί στην αγορά ενός (1) τουλάχιστον Προϊόντος Διαγωνισμού του Διοργανωτή, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω καθώς και στην παρακάτω διεύθυνση: www.mustelababieswin.gr, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού όπως αυτή  ορίζεται στην παράγραφο 3. 

 

Με την αγορά του ενός ή περισσότερων Προϊόντων Διαγωνισμού, όπως αυτά καθορίζονται παραπάνω, ο καταναλωτής κατοχυρώνει ένα κουπόνι με μοναδικό σειριακό αριθμό που βρίσκεται εντός της κάθε συσκευασίας που αγοράζει. Ένα (1) κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα προωθητικό πακέτο, δύο (2) σε δύο κ.ο.κ..

 

Συμμετοχές υποβαλλόμενες από τα αποκλειόμενα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως. Tυχόν έλλειψη ή ανεπάρκεια προϊόντων ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, εξαιτίας του οποίου στερήθηκε οποιοσδήποτε της δυνατότητας συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Διοργανωτή έναντι των διαγωνιζομένων. Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να καλέσει στα γραφεία του Διοργανωτή στο τηλ. +30 210 95 79 707 –  εσωτ.1 (CUSTOMER CARE) και να λάβει την καθοδήγηση για τα σημεία πώλησης που μπορεί να βρει τα προωθητικά πακέτα.

Κάθε νικητής οφείλει να διατηρήσει την απόδειξη αγοράς του/των προϊόντος/ων μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και να την προσκομίσει ως πειστήριο για την παραλαβή του δώρου του.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ανάδειξη των νικητών για τη διαδικασία άμεσης νίκης αλλά και των νικητών και των επιλαχόντων του διαγωνισμού θα διενεργείται σε δύο διαφορετικά στάδια.

 

Το πρώτο (1ο) αφορά τους δεκαπέντε (15) νικητές κατά τη διαδικασία άμεσης νίκης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το δεύτερο (2ο) τους τρεις (3) νικητές και επιλαχόντες που θα προκύψουν κατά τη μεγάλη κλήρωση για τα 3 δώρα CYBEX.

 

ΠΡΩΤΟ (1ο) ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΝΙΚΗΣ INSTANT WIN

Η Διοργανώτρια έχει ορίσει κατ’αρχάς δεκαπέντε (15) τυχερά κουπόνια με προκαθορισμένο μοναδικό σειριακό αριθμό (εφεξής «κωδικό»).

Oι σειριακοί αριθμοί για τα δεκαπέντε (15) τυχερά κουπόνια έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Αθηνών, Κωνσταντίνο Οικονομου, Σκουφά 30 & Βουκουρεστίου, 3ος Όροφος, Αθήνα – Κολωνάκι σε σφραγισμένο φάκελο.

 

Το κάθε ένα από αυτά τα δεκαπέντε (15) τυχερά κουπόνια, στο οποίο αντιστοιχεί από ένας (1) τυχερός κωδικός, θα κερδίζει άμεσα τα δώρα που ορίζονται στην παράγραφο 6 κατά τη διαδικασία καταχώρησης του τυχερού κωδικού στην πλατφόρμα στιγμιαία και όχι κατόπιν κάποιας κλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί προκαθορισμένος τυχερός κωδικός θα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Λυπούμαστε αλλά ο κωδικός που καταχωρήσατε δεν είναι ένας από τους τυχερούς κωδικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στη μεγάλη κλήρωση για τα Δώρα CYBEX

 

ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ

Στις 02/08/2021, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (λόγω παράτασης από την αρχική 19/07/2021) για τα τρία (3) μεγάλα δώρα της εταιρείας CYBEX που περιγράφονται στην παράγραφο 6, στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

 

Διευκρινίζεται πως στην κλήρωση συμμετέχουν όλα τα κουπόνια που έχουν καταχωρηθεί στο microsite www.mustelababieswin.gr. καθ’ όλες τις εβδομάδες διάρκειας του διαγωνισμού τυχερά ή μη.

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές που θα λάβουν κατά προτεραιότητα τα δώρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6.

 

Ένας (1) νικητής που θα λάβει το έπαθλο Νο 1 της παραγράφου 6.

Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

 

Ένας (1) νικητής που θα λάβει το έπαθλο Νο 2 της παραγράφου 6.

Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

 

Ένας (1) νικητής που θα λάβει το έπαθλο Νο 3 της παραγράφου 6.

Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

 

Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιας διαγωνιζόμενης/νου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

 

 

 1. ΔΩΡΑ

Ορίζεται η κάτωθι πυραμίδα δώρων βάσει αξίας:

 

ΔΩΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΝΙΚΗΣ (INSTANT WIN)

Ο κάθε νικητής που διαθέτει τον τυχερό κωδικό του κουπονιού κερδίζει προϊόντα Μustela αξίας 52,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μέσα στο πλαίσιο της διάρκειας του διαγωνισμού.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (ΔΩΡΑ CYBEX)

Οι νικητές κερδίζουν τα εξής δώρα κατά προτεραιότητα δίχως τη δυνατότητα ανταλλαγής ή επιλογής του δώρου που κερδίζουν:

 • Έπαθλο Νο 1: Πρώτος νικητής (1ος) ένα καρότσι μεταφοράς (χαρακτηριστικά: CYBEX BALIOS S 2 in 1, Χρώματος Soho grey, συνολικής αξίας 479,95€ (βάσει προτεινόμενης Λ.Τ.).
 • Έπαθλο Νο 2: Δεύτερος νικητής (2ος) ένα κάθισμα αυτοκινήτου (χαρακτηριστικά: CYBEX Pallas S-FIX, Χρώματος Soho grey, συνολικής αξίας 329,95€ (βάσει προτεινόμενης Λ.Τ.).
 • Έπαθλο Νο 3: Τρίτος νικητής (3ος) ένα Μάρσιπο BEYLA. (χαρακτηριστικά: CYBEX TWIST, Χρώματος Κόκκινου συνολικής αξίας 99,95€ (βάσει προτεινόμενης Λ.Τ.).

 

Διευκρινίζεται πως το χρώμα των δώρων Cybex δύναται να αλλάξει βάσει διαθεσιμότητας. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ο εκάστοτε νικητής θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου καθώς επίσης και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχει καταχωρήσει στα αντίστοιχα πεδία συμμετοχής στον ιστότοπο www.mustelababieswin.gr .  Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από όλους τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), προκειμένου να μπορεί να γίνει η παράδοση των δώρων. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της ταυτότητας των νικητών για να διαπιστώσει την ταυτοπροσωπία σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο.

 

Μετά την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης ενός νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται. Το δώρο αυτό θα προσφέρεται στον κατά περίπτωση επιλαχόντα, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που θα γίνεται μέσω τηλεφώνου μέσα σε εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη συμπλήρωση των 7 ημερολογιακών ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή.

 

Μετά την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του κατά περίπτωση επιλαχόντα, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, το σχετικό δώρο χάνεται οριστικά.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη αποδοχής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσφαλμένου τρόπου αποστολής της παραγγελίας, ή για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου: α) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στους διαγωνιζόμενους για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

Η Διοργανώτρια ευθύνεται  αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία των δώρων,  ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών.

 

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή της για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. αδυναμία νικήτριας να παρευρεθεί, κλπ).

 

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τη νικήτρια στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

 

Η Διοργανώτρια, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού έχει ως κύριο σκοπό τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων και προωθητικών πακέτων Mustela στο καταναλωτικό κοινό  και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση αυτών στο φυσικό σημείο πανελλαδικά, αλλά και στα ΜΜΕ. Κατ’ επέκταση η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους των συμμετεχόντων, του ως άνω σκοπού και αποδοχής δημοσιοποίησης  ορισμένων προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. 

 

Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στον διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τη Διοργανώτρια προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση,  για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συναινούν στο να επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει η Διοργανώτρια τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

 

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους, παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 και ως αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, πλέον των ως άνω και για τη λήψη ενημερωτικών email, επιστολών, SMS σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα  της εταιρείας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών  του ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε email. Έπειτα θα ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής ή μπορείτε να μας στείλετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη λήψη του ενημερωτικού email (γνωστοποίηση αποχώρησης) μέσω email.

 

Τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμείνουν προς φύλαξη, σύμφωνα με τα εξής χρονοπλαίσια:

– Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων στο διαγωνισμό  θα τηρούνται για μία δεκαετία,  σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μετά  το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας  που είναι αναγκαίο χρονικό όριο εκ του νόμου για την διαφύλαξη τυχόν νομικών αξιώσεων και διενέξεων  καθώς και φορολογικών ελέγχων.

– Τα προσωπικά δεδομένα των μη επιτυχόντων υποψηφίων θα διαγράφονται μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας κλήρωσης, και πάντως εντός μηνός από το πέρας αυτής.

 

Τα τυχόν δοθέντα email,  και μόνο,  αμφοτέρων των κατηγοριών, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται,  για τους ως άνω αναφερόμενους επικοινωνιακούς λόγους, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ως αναφέρεται ανωτέρω.

 

Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, επί της www.mustelababieswin.gr καθώς και στα γραφεία μας στην ίδια διεύθυνση και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

H Διοργανώτρια δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, και για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση αυτού, εκτός και αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία.

 

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν, όπως επίσης να υποβάλλετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα, να ζητήσετε την επικαιροποίηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής αυτών. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας μέσω email στο gdpr@iso-plus.gr ή  στο τηλέφωνο +30 210 95 79 707 (εσωτ. 1121).

 

Παρόλο που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Διοργανώτρια εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.

 

 1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει ή να τροποποιήσει το διάστημα διεξαγωγής του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή διαφορετικής αξίας, σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς πρότερη ειδοποίηση η επεξήγηση προς τις συμμετέχουσες, παρά μόνον με την υποχρέωση να ενημερώσει  άμεσα την ιστοσελίδα www.mustelababieswin.gr

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.